Nike x Feng Chen Wang 合作系列主题空间(上海)

项目品牌: NIKE 耐克

项目行业: 服装及鞋履

项目日期: 2023-09-28 09:00 2023-09-28 19:00

项目地点: 上海 外滩源

项目名称: Nike x Feng Chen Wang 合作系列主题空间(上海)


Nike x Feng Chen Wang 合作系列主题空间(上海)

2023年09月28日

上海 外滩源


-end-

图文来自网络及品牌公开信息,出处见网络

原文链接为:https://mp.weixin.qq.com/s/KlyAwyw0kVrCtydzX9dCOA

x 0